ตอบโจทย์ปัญหาการดูแล 

เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลผู้ป่วย

1. ผลิตภัณฑ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

2. ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยบนเตียง

3. ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

4. ผลิตภัณฑ์ยึดตรึงผู้ป่วย