นโยบายรับประกันสินค้า

“ELGO (เอลโก)” มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของเอลโก ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของร้านค้า เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด เอลโกขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • เอลโกขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
 • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เอลโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
 • เอลโกเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของเอลโก 
 • ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ เอลโกจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

 • ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
 • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน 
 • ต้องการเปลี่ยนรุ่น หรือเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ @elgoshop โทร. 081-813-3466 
 2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  จำเป็นต้องกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อลงทะเบียน*